brandisolator 01nyy - Brandisolator

Brandisolator – Brandsäkring av kabelförbindelser till svarsapparat

  • Minskar risken för driftsstörningar
  • Monteras i en brandhämmande dosa

I en brandkommunikationsanläggning är det viktigt att minska risken för driftsstörningar. Detta kan uppnås vid användning av brandbeständigt kablage samt genom att isolera anslutningen från svarapparaterna till resten av systemet, i tillfälle av brand och flammor i rummet. Kabelanslutningen mellan svarapparat och systemkablaget skal gå genom en brandisolator, som kopplar bort svarapparaten från den övriga anläggningen, om det föreligger fel eller kortslutning. På detta sätt säkerställer man att den individuella komponenten inte påverkar funktionsdugligheten av resten av systemet. För att säkerställa funktionen av brandisolatoren ska denna dessutom monteras i en brandhämmande dosa som isolerar anslutningen och gör den motståndskraftig mot brand.